Maak kennis met onze schoolraad!

Wie maakt er deel uit van onze schoolraad?

Vertegenwoordigers van het personeel: Tina Vandenhouweele, Griet Latré

Vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap: Annemie Hermans, Wim Desender

Vertegenwoordigers van de ouders: Roberto Colautti, Chris Cloet

Vertegenwoordigers van het schoolbestuur: Kristof Devos (directeur, gemandateerde van het schoolbestuur)

Wat doet onze schoolraad?

1. Recht op informatie

Onze schoolraad heeft informatierecht ten aanzien van het schoolbestuur betreffende de aangelegenheden zoals opgesomd in de punten 3 en 4.

2. Communicatie- en informatieplicht van de schoolraad

De schoolraad heeft zelf ook een communicatie- en informatieplicht over zijn werking. De schoolraad moet personeelsleden, leerlingen en ouders regelmatig informeren over zijn activiteiten, zijn standpunten en de manier waarop hij zijn bevoegdheden uitoefent. Onze schoolraad doet dit door op regelmatige basis verslag uit te brengen in de nieuwsbrief. Verder biedt onze schoolraad de map met alle verslagen van haar vergaderingen aan alle ouders, personeelsleden en leerlingen ter inzage beschikbaar in de inkomhal van onze school (op de kast onder het infobord).

3. Adviesbevoegdheid op eigen initiatief

De schoolraad kan aan het schoolbestuur op eigen initiatief een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden waarover de schoolraad overlegbevoegdheid heeft (zie 4).

4. Overlegbevoegdheid

De overlegbevoegdheid is van toepassing op zaken met een echte invloed op het dagdagelijkse leven in de school. Een debat, waarbinnen de voorstellen kunnen worden bijgeschaafd, is aangewezen. Het schoolbestuur (inrichtende macht) of zijn gemandateerde legt daarom elk onderwerp van beslissing voor overleg aan de schoolraad voor als het betrekking heeft op:

 • de bepaling van het profiel van de directeur;

 • het studieaanbod;

 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;

 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het vervoer dat het schoolbestuur aanbiedt;

 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;

 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;

 • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs en het beleidsplan of het beleidscontract dat de samenwerking tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) regelt;

 • de infrastructuurwerken waarvan de kosten op 75.000 euro of meer worden geraamd (goedkopere ramingen of werken met een dringend karakter als gevolg van niet te voorziene gebeurtenissen moeten m.a.w. niet verplicht worden overlegd met de schoolraad);

 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;

 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school t.a.v. de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;

 • de bevoegdheid van de schoolraad op het vlak van het welzijns- en veiligheidsbeleid raakt niet aan de bevoegdheid van het comité voor welzijn op het werk, maar moet eerder gezien worden als complementair;

 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van de schooldoorlichting.