Pedagogisch project

Het pedagogisch project van Sint-Lutgardisschool

We verwachten van onze ouders dat ze de identiteit en het pedagogisch project van onze school loyaal ondersteunen. Ons pedagogisch project bevat vijf uitgangspunten of opdrachten waaraan we steeds werken:

Deze 5 uitgangspunten of opdrachten worden geconcretiseerd in het schoolwerkplan. Onze schooleigen identiteit zit vervat in onze twee slogans: “Sint-Lutgardisschool; de school waar uw kinderen thuis zijn” en “Samen zoeken we onze eigen weg !” Meer uitleg vindt u bij Over Ons

Wat betekenen deze 5 uitgangspunten voor onze school?

Sint-Lutgardis een dialoogschool

Onze school is een katholieke school die openstaat voor alle kinderen. Jezus Christus is voor ons de inspiratiebron van ons opvoedingsproject. We hebben respect voor kinderen van andere geloofsovertuigingen en atheïsten. De dialoog met andere geloofsovertuigingen en atheïsten biedt kansen en is verrijkend. Samen zoeken we antwoorden op belangrijke levensvragen.

Sint-Lutgardis evenwichtige ontwikkeling van alle aspecten van de persoonlijkheid!

We spannen ons in om optimale ontwikkelingskansen te bieden bij het ontwikkelen van alle, evenwaardige aspecten van de persoonlijkheid. We zetten dan ook sterk in op zin of ‘goesting’ om te leren en te leven. We willen onze kinderen weerbaar maken en zelfredzaam maken in onze sterk en snel veranderende maatschappij. Sociale gerichtheid en ruimdenkendheid worden gestimuleerd.

Sint-Lutgardis stimulerend en doeltreffend onderwijzen!

We werken elke dag aan onze ‘warme’ school. Dit is een school waar kinderen zich thuis, veilig en geborgen voelen. We motiveren onze kinderen met betekenisvolle inhouden en werkelijkheidsnabij onderwijs. We willen de ontwikkelingskracht van elk kind stimuleren door het te versterken in zijn autonomie en het nabij te zijn wanneer het wat moeilijker lukt. Alle leerkrachten bieden elke dag opnieuw leerrijke omgeving vol uitdagingen aan en dit in interactie met de leerlingen via heel wat werkvormen. Het uiteindelijke doel is om de talenten en mogelijkheden van elk kind maximaal te ontwikkelen en te laten groeien.

Sint-Lutgardis groeikracht voor elk kind volgens zijn eigen mogelijkheden

We streven naar kwaliteitsonderwijs waarbij het kind centraal staat. Elk kind heeft recht op onderwijs en vorming aangepast aan zijn eigen persoonlijkheid en mogelijkheden. Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften voeren we redelijke en gepaste aanpassingen door. Differentiatie en zorg staan hierbij centraal.

Sint-Lutgardis samen sterk voor onze kinderen

We willen een school zijn waar tijd wordt gemaakt voor en aandacht is voor een goede samenwerking met en tussen alle participanten (ouders en ouderraad, schoolraad, leerlingen en leerlingenraad, leerkrachten, directie, schoolbestuur, CLB, externe hulp, plaatselijke (geloofs)gemeenschap, …). We willen dan ook inzetten op betrokkenheid van onze geledingen. Om dit te realiseren gaan we planmatig en gelijkgericht te werk door gebruik te maken van operationele plannen, jaarplannen, beleidsplannen, … waarin de na te streven doelen duidelijk zijn opgenomen en iedereen zijn/haar taak kent. De kwaliteitscirkel is het kader waarbinnen we onze prioriteiten uitwerken, over onze werking reflecteren en waar nodig onze werking bijsturen. Als dynamische school met een flexibel team zijn we blijvend op zoek naar kwalitatieve verbetering en vernieuwing. Begeleiding en nascholing zijn hierbij essentieel.