Zorgvisie

Wat betekent zorg op onze ‘warme’ school?

Zorg in Sint-Lutgardis Westende =

professionele samenwerking met alle participanten (zorgcoördinator, klasleerkracht, directeur, clb, revalidatiecentra, logopedie, ergotherapie, ouders, ...) in het belang van uw kind!


Zorg = een vlag, die een hele, grote landing dekt!

Op onze ‘warme’ school hebben we bijzondere aandacht voor...


Inzet elke dag opnieuw!

Elke dag opnieuw werken we met het ganse team aan een school waarin we ZORG dragen

voor uw kinderen. Wij geloven in uw kinderen en dragen zorg voor hen.


De klasleerkracht maakt het verschil!

Dit start in de eerste plaats in de klas waar alle leerkrachten hun leerlingen een warm hart toedragen

en aandacht hebben voor een goed gevoel (= welbevinden) bij de leerlingen. In de klas wordt dan ook bijzondere aandacht besteed aan differentiatie. Kinderen zijn immers allemaal verschillend en leren op verschillende snelheden en manieren.


Onderwijs op maat van uw kind!

Er zijn kinderen die het tempo van de klas perfect aankunnen, andere kinderen hebben wat extra aandacht of tijd nodig en nog anderen hebben dan weer nood aan een hoger tempo en wat extra uitdaging. Wij houden rekening met die verschillen in tempo! Heb jij als ouder het gevoel dat jouw kind nood heeft aan een aparte aanpak dan kan onze school hierop wellicht een antwoord bieden.


Een ZORGTEAM dat klaarstaat voor uw kind!

Ons zorgteam (zorgcoördinator, zorgleerkracht en directeur) biedt de leerkrachten de ondersteuning

die ze nodig hebben tijdens de begeleiding van hun leerlingen. Kinderen, die naast de ondersteuning

in de klas nog wat extra begeleiding nodig hebben, krijgen deze door de zorgcoördinator of de zorgleerkracht. Dit gebeurt steeds na grondig overleg en met toestemming van de ouders.


Regelmatig overleg om de ontwikkeling van uw kind optimaal op te volgen en de begeleiding waar nodig bij te sturen.

Om uw kinderen optimaal te begeleiden en op te volgen hebben we op regelmatige basis overlegmomenten. Tijdens deze overlegmomenten worden de hulpvragen besproken en wordt een handelingsplan opgesteld. Een voorbeeld van zo’n handelingsplan is bijvoorbeeld het toepassen van recodi-maatregelen, extra ondersteuning door de zorgleerkracht, ... .


Samenwerking met andere experts...

Het clb: Natuurlijk staan we in deze opdracht niet alleen. We krijgen hierbij ondersteuning van ons clb-team. Het CLB is gespecialiseerd in het stellen van de nodige onderzoeksvragen en stelt na degelijke analyse met ons zorgteam de nodige test-, onderzoeks- en ondersteuningsmaterialen ter beschikking.


Externe hulpverleners: Daarnaast werken wij nauw samen met de externe hulpverleners zoals logopedie, revalidatiecentra, ... . Enkel een duidelijke afstemming tussen de verschillende ondersteuners kan leiden tot het zelfde doel: uw kind vooruit helpen in zijn ontwikkeling.


Contacteer onze zorgcoördinator juf Loes!

De zorg op onze school wordt geleid of gecoördineerd door onze zorgcoördinator. Hebt u vragen of zorgen, aarzel niet en neem contact op met juf Loes. Onze zorgcoördinator helpt u graag...


Zitdagen in de zorgklas (boven, eerste klas): maandag (volledig), woensdag (VM) en vrijdag (volledig)

Via mail: zoco.stluwe@bewonderwijs.be