Pestactieplan


Aarzel nooit om ons meteen te contacteren wanneer uw kind het slachtoffer is van pestgedrag!

Onze school heeft een eigen pestbeleidsplan uitgewerkt.

Waarom dit pestbeleidsplan?

Zowel leerkrachten, ouders als kinderen zijn medeverantwoordelijk opdat het welbevinden van ieder kind optimaal is en blijft. Daarom pakken we pesten ook samen aan (leerkrachtenteam, zorgteam, de pester en de gepeste en hun ouders). Pesten brengt ernstige schade toe aan het welbevinden en het zelfbeeld van kinderen. We willen pestgedrag snel op het spoor komen en meteen aanpakken. Hoe we dat doen wordt beschreven in ons pestbeleidsplan.

Hoe is het tot stand gekomen?

Ons pestbeleidsplan kwam tot stand door een intense samenwerking tussen het zorgteam (directeur en zoco), het leerkrachtenteam (via personeelsvergaderingen en pedagogische werkdagen), overleg met de ouders (via de schoolraad) en het clb. We willen ook benadrukken dat dit plan nooit af is. We herschrijven het telkens met nieuwe inzichten en ervaringen. We gaan voorzichtig om met de term pesten. Te makkelijk nemen kinderen en ouders deze term in de mond. Vaak gaat het om plagen of ruzies. Niet dat we dit niet ernstig moeten nemen, maar we moeten toch een beetje nuanceren. Pesten komt helaas op iedere school voor, dus ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken met alle betrokkenen.

Belangrijker is het voorkomen van pesten.

We zetten met onze school heel sterk in op het voorkomen van pesten. Voorkomen is immers beter dan genezen. Ons pestactieplan voorziet in algemene preventie (via speelplaats- en slechtweerbeleid en aandacht voor sociale vaardigheden), specifieke preventie (= pesten in het beginstadium detecteren en aanpakken) en interventie (= het toepassen van de no-blamemethode, de aanpak van hardnekkig pesten en de opvolging, evaluatie en bijsturing na herstelcontract).

Voor meer informatie over dit pestbeleidsplan kunt u terecht bij de zorgcoördinator, de directeur of de leerkrachten. Contacteer ons meteen wanneer u denkt dat uw kind het slachtoffer is van pestgedrag!